અનાદિ કરમ ફલે

Anādi Karama Phale (in Gujarati) અનાદિ’ કરમ-ફલે, પડિ’ ભવાર્ણવ જલે, તરિબારે ના દેખિ ઉપાય એઇ વિષય-હલાહલે, દિવા-નિશિ હિયા જ્વલે, મન કભુ સુખ નાહિ પાય આશા-પાશ-શત-શત, ક્લેશ દેય અવિરત, પ્રવૃત્તિ-ઊર્મિર તાહે ખેલા કામ-ક્રોધ-આદિ છય, બાટપાડે દેય ભય, અવસાન હોઇલો આસિ’ બેલા જ્ઞાન-કર્મ-ઠગ દુઇ, મોરે પ્રતારીય લોઇ, અવશેષે ફેલે સિંધુ-જલે એ હેનો સમયે, બંધુ, તુમિ કૃષ્ણ કૃપાસિંધુ, […]