અભિધેયાધિદેવ પ્રણામ

Abhidheyādhideva praṇāma (in Gujarati) દીવ્યદ્ વૃંદારણ્ય કલ્પ-દ્રુમાધઃ શ્રીમદ્ રત્નાગાર સિંહાસનસ્થૌ શ્રીમદ્ રાધા શ્રીલ ગોવિંદ દેવૌ પ્રેષ્ઠાલીભિઃ સેવ્યમાનૌ સ્મરામિ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ