જીવ્ જાગો

Aruṇodaya-kīrtana Part II-Jīv jāgo (in Gujarati) જીવ્ જાગો જીવ્ જાગો, ગૌરચાંદ બોલે કોત નિદ્રા જાઓ માયા પિશાચીર-કોલે ભજિબો બોલિયા એસે सम्सार-ભિતરે ભુલિયા રોહિલે તુમિ અવિદ્યાર ભરે તોમારે લોઇતે આમિ હોઇનુ અવતાર આમિ બિના બંધુ આર કે આછે તોમાર એનેછિ ઔષધિ માયા નાશિબારો લાગિ હરિ-નામ મહા-મંત્ર લઓ તુમિ માગિ ભકતિ વિનોદ પ્રભુ-ચરણે પડિયા સેઇ હરિનામ મંત્ર […]

ઉદિલો અરુણ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Gujarati) ઉદિલો અરુણ પૂરબ-ભાગે દ્વિજમણિ ગોરા અમનિ જાગે ભકત સમૂહ લોઇયા સાથે ગેલા નગર-બ્રાજે ‘તાથૈ તાથૈ’ બાજલો ખોલ્ ઘન ઘન તાહે ઝાજેર રોલ્ પ્રેમે ઢલઢલ સોણાર અંગ ચરણે નૂપુર બાજે મુકુંદ માધવ યાદવ હરિ બોલેન બોલોરે વદન ભોરિ મિછે નિદ-બશે ગેલો રે રાતિ દિવસ શરીર સાજે એમન દુર્લભ માનવ દેહો […]