આમાર જીવન

Āmāra Jīvan (inGujarati) આમાર જીવન, સદા પાપે રત, નાહિકો પુણ્યેર લેષ પરેરે ઉદ્વેગ, દિયાછિ યે કોતો, દિયાછિ જીવેરે ક્લેશ નિજસુખ લાગિ’, પાપે નાહિ ડોરિ, દયા-હીન સ્વાર્થ-પરો પર-સુખે દુઃખી, સદા મિથ્યાભાષી, પર-દુઃખ સુખ-કરો આશેષ કામના, હૃદિ માઝે મોર, ક્રોધી, દંભ-પરાયણ મદ-મત્ત સદા, વિષયે મોહિત, હિંસા-ગર્વ વિભૂષણ નિદ્રાલસ્ય હત, સુકાર્યે વિરત, અકાર્યે ઉદ્યોગી આમિ પ્રતિષ્ઠ લાગિયા, શાઠ્ય-આચરણ, […]