ઉદિલો અરુણ

Aruṇodaya-kīrtana Part I-Udilo aruṇa (in Gujarati) ઉદિલો અરુણ પૂરબ-ભાગે દ્વિજમણિ ગોરા અમનિ જાગે ભકત સમૂહ લોઇયા સાથે ગેલા નગર-બ્રાજે ‘તાથૈ તાથૈ’ બાજલો ખોલ્ ઘન ઘન તાહે ઝાજેર રોલ્ પ્રેમે ઢલઢલ સોણાર અંગ ચરણે નૂપુર બાજે મુકુંદ માધવ યાદવ હરિ બોલેન બોલોરે વદન ભોરિ મિછે નિદ-બશે ગેલો રે રાતિ દિવસ શરીર સાજે એમન દુર્લભ માનવ દેહો […]