વૈષ્ણવે વિજ્ઞપ્તિ

Vaiṣṇave Vijñapti (in Gujarati) એઇ-બારો કરુણા કોરો વૈષ્ણવ ગોસાઇ પતિત-પાવન તોમા બિને કેહો નાઇ જાહાર નિકટે ગેલે પાપ દૂરે જાય્ એમોન દોયાલ પ્રભુ કેબા કોથા પાય્ ગંગાર પરશ હોઇલે પશ્ચાતે … Continue reading વૈષ્ણવે વિજ્ઞપ્તિ