કબે હ’બે બોલો

Kabe Ha’be Bolo (in Gujarati) કબે હ’ બે બોલો સે-દિન અમાર્ (આમાર્) અપરાધ ઘુચિ’, શુદ્ધ નામે રુચિ, કૃપા-બાલે હ’ બે હૃદોયે સંચાર્ તૃણાધિક હીન, કબે નિજે માનિ’, સહિષ્ણુતા-ગુણ હૃદયેતે આનિ’…