કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati) કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય … Continue reading કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન