કૃષ્ણ પાદાંબુજ પ્રાર્થન

Prayer unto the Lotus Feet of Kṛṣṇa (in Gujarati) કૃષ્ણ તબ પુણ્ય હબે ભાઇ એ પુણ્ય કોરિબે જબે રાધારાણી ખુષી હબે ધ્રુવ અતિ બોલિ તોમા તાઇ શ્રી-સિદ્ધાંત સરસ્વતી શચી-સુત પ્રિય અતિ કૃષ્ણ-સેવાય જાર તુલ નાઇ સેઇ સે મોહાંત-ગુરુ જગતેર્ મધે ઉરુ કૃષ્ણ-ભક્તિ દેય્ ઠાઇ ઠાઇ તાર ઇચ્છા બલવાન્ પાશ્ચાત્યેતે ઠાન્ ઠાન્ હોય્ જાતે ગૌરાંગેર્ નામ્ […]