શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામ

Śrī Kṛṣṇa praṇāma (in Gujarati) હે કૃષ્ણ કરુણા-સિંધો દીન-બંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકા-કાંત રાધા-કાંત નમોઽસ્તુતે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ