ગુરુદેવ્

Gurudeva (in Gujarati) ગુરુદેવ્! કૃપાબિંદુ દિયા, કોરો એઇ દાસે, તૃણાપેખા અતિ હીન સકલ સહને, બલ દિયા કોરો, નિજ-માને સ્પૃહા-હીન સકલે સમ્માન, કોરિતે શકતિ, દેહો નાથ! જથાજથ તબે તો ગાઇબો, હરિ-નામ-સુખે, અપરાધ હબે હત કબે હેનો કૃપા, લભિયા એ જન, કૃતાર્થ હોઇબે, નાથ શક્તિ-બુદ્ધિ-હીન, આમિ અતિ દીન, કોરો મોરે આત્મ-સાથ જોગ્યતા-વિચારે, કિછુ ના હિ પાઇ, તોમાર […]