ગુરુદેવ્

Gurudeva (in Gujarati) ગુરુદેવ્! કૃપાબિંદુ દિયા, કોરો એઇ દાસે, તૃણાપેખા અતિ હીન સકલ સહને, બલ દિયા કોરો, નિજ-માને સ્પૃહા-હીન સકલે સમ્માન, કોરિતે શકતિ, દેહો નાથ! જથાજથ તબે તો ગાઇબો, હરિ-નામ-સુખે, … Continue reading ગુરુદેવ્