ગોપીનાથ

Gopīnātha (in Gujarati) ભાગ-1 ગોપિનાથ્, મમ નિવેદન શુનો વિષયી દુર્જન, સદા કામ-રત, કિછુ નાહિ મોર ગુણ ગોપીનાથ્, આમાર ભરસા તુમિ તોમાર ચરણે, લોઇનુ શરણ, તોમાર કિંકોર આમિ ગોપીનાથ્, કેમોને શોધિબે … Continue reading ગોપીનાથ