ગોરા પહુન્

Gaurā Pahū (in Gujarati) ગોરા પહુન્ ના ભજિયા મૈનુ પ્રેમ-રતન-ધન હેલાય હારાઇનુ અધને જતન કોરિ ધન તેયાગિનુ આપન કરમ-દોષે આપનિ ડુબિનુ સત્સંગ છાડિ ‘ કૈનુ અસતે વિલાસ્ તે-કારણે લાગિલો જે કર્મ-બંધ-ફાન્સ્ વિષય-વિષય-વિષ સતત ખાઇનુ ગૌર-કીર્તન-રસે મગન ના હૈનુ કેનો વા આછયે પ્રાણ કિ સુખ પાઇયા નરોત્તમ્ દાસ્ કેનો ના ગેલો મરિયા ધ્વનિ શ્રી અમલાત્મ દાસ […]