શ્રીલ જગન્નાથ પ્રણતિ

Śrī Jagannātha praṇati (in Gujarati) ગૌરાવિર્ભાવ-ભૂમેસ્ત્વં નિર્દેષ્ટા સજ્જનપ્રિયઃ વૈષ્ણવ-સાર્વભૌમઃ શ્રીજગન્નાથાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ