ગૌર આરતિ

Gaura-ārati (in Gujarati) (કિબ)જય જય ગોરાચાંદેર્ આરતિ કો શોભા જાહ્નવી-તટ-વને જગ-મન-લોભા દખિણે નીતાઇચાંદ્, બામે ગદાધર નિકટે અદ્વૈત, શ્રીનિવાસ છત્રધર બોસિયાછે ગોરાચાંદ રત્ન-સિંહાસને આરતિ કોરેન્ બ્રહ્મા-આદિ દેવ-ગણે નરહરિ-આદિ કોરિ ‘ ચામર … Continue reading ગૌર આરતિ