શ્રી વ્રજધામ મહિમામૃત

Śrī Vraja-dhāma-mahimāmṛta (in Gujarati) જય રાધે, જય કૃષ્ણ, જય વૃંદાવન્ શ્રી ગોવિંદ, ગોપિનાથ, મદન મોહન્ શ્યામકુંડ, રાધાકુંડ, ગિરિ-ગોવર્ધન્ કાલિંદી જમુના જય, જય મહાવન્ કેશી ઘાટ, બંશી-બટ, દ્વાદશ કાનન્ જાહા સબ લીલા કોઇલો શ્રી નંદ-નંદન્ શ્રી-નંદ-યશોદા જય, જય ગોપાગણ્ શ્રી દામાદિ જય, જય ધેનુ-વત્સ-ગણ્ જય વૃષભાનુ, જય કીર્તિદા સુંદરી જય પૌર્ણમાસી, જય અભીર-નાગરી જય જય ગોપીશ્વર, […]