તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર

Tumi Sarveśvareśvara (in Gujarati) તુમિ સર્વેશ્વરેશ્વર, બ્રજેંદ્ર-કુમાર તોમાર ઇચ્છાય વિશ્વે સૃજન સંહાર તવ ઇચ્છા-મતો બ્રહ્મા કોરેન સૃજન તવ ઇચ્છા-મતો વિષ્ણુ કોરેન પાલન તવ ઇચ્છા મતે શિવ કોરેન સંહાર તવ ઇચ્છા મતે માયા સૃજે કારાગાર તવ ઇચ્છા-મતે જીવેર્ જનમ-મરણ સમૃદ્ધિ-નિપાત દુઃખ સુખ-સંઘટન મિછે માયા-બદ્ધ જીવ આશા-પાશે ફિરે’ તવ ઇચ્છા બિના કિછુ કોરિતે ના પારે તુમિ તો’ […]