શ્રી તુલસી કીર્તન

Śrī Tulasī-kīrtana (in Gujarati) તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ રાધા-કૃષ્ણ-સેવા પાબો એઇ અભિલાષી યે તોમાર શરણ લોય્, તાર વાંછા પૂર્ણ હોય્ કૃપા કોરિ કોરો તારે વૃંદાવન-વાસી મોર્ એઇ અભિલાષ્, વિલાસ્ … Continue reading શ્રી તુલસી કીર્તન