શ્રી તુલસી કીર્તન

Śrī Tulasī-kīrtana (in Gujarati) તુલસી કૃષ્ણ પ્રેયસી નમો નમઃ રાધા-કૃષ્ણ-સેવા પાબો એઇ અભિલાષી યે તોમાર શરણ લોય્, તાર વાંછા પૂર્ણ હોય્ કૃપા કોરિ કોરો તારે વૃંદાવન-વાસી મોર્ એઇ અભિલાષ્, વિલાસ્ કુંજે દિયો વાસ્ નયને હેરિબો સદા યુગલ-રૂપ-રાશિ એઇ નિવેદન ધરો, સખીર્ અનુગત કોરો સેવા-અધિકાર દિયે કોરો નિજ દાસી દીન-કૃષ્ણ-દાસે કોય્, એઇ જેન મોર હોય્ શ્રી […]