શ્રી નરસિંહ પ્રણામ

Śrī Nṛsiṁha Praṇāma (in Gujarati) નમસ્તે નરસિંહાય પ્રહ્લાદાહ્લાદ-દાયિને હિરણ્યકશિપોર્વક્શઃ શિલા-ટંક-નખાલયે ઇતો નૃસિમ્હઃ પરતો નૃસિમ્હો યતો યતો યામિ તતો નૃસિમ્હઃ બહિર્ નૃસિમ્હો હૃદયે નૃસિમ્હો નૃસિમ્હં આદિં શરણં પ્રપદ્યે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર