શ્રી દામોદરાષ્ટક

Śrī Dāmodaraṣṭaka (in Gujarati) નમામીશ્વરં સચ્ચિદાનંદ રૂપં લસત્-કુંડલં ગોકુલે ભ્રાજમાનં યશોદાભિયોલૂખલાદ્ધાવમાનં પરામૃષ્ટં અત્યંતતો દ્રુત્ય ગોપ્યા રુદંતં મુહુર્ નેત્ર-યુગ્મં મૃજંતં કરાંભોજ-યુગ્મેન સાતંક-નેત્રં મુહુઃ શ્વાસ-કંપ-ત્રિરેખાંક-કંઠ- સ્થિત-ગ્રૈવં દામોદરં ભક્તિબદ્ધમ્ ઇતીદૃક્ સ્વ-લીલાભીરાનંદ-કુંડે સ્વ-ઘોષં નિમજ્જંતં આખ્યાપયંતં તદીયેષિત-જ્ઞેષુ ભક્તૈર્જિતત્વં પુનઃ પ્રેમતસ્તં શતાવૃત્તિ વંદે વરં દેવ મોક્ષં ન મોક્ષાવધિં વા ન ચાન્યં વૃણે હં વરેશાદ્ અપીહ ઇદં તે વપુર્નાથ ગોપાલ-બાલં સદા મે […]