નારદ મુનિ બાજાય વીણા

Nārada Muni Bājāy Vīṇā (in Gujarati) નારદ મુનિ, બાજાય વીણા ‘રાધિકા-રમણ’ – નામે નામ અમનિ, ઉદિત હોય ભકત – ગીત – સામે અમિય-ધારા, બરિષે ઘન શ્રવણ-યુગલે ગિયા ભકત-જન, સઘને નાચે ભોરિયા આપન હિયા માધુરી-પૂર, અસબો પશિ’ માતાય જગત-જને કેહો વા કાંદે, કેહો વા નાચે કેહો માતે મને મને પંચ-વદન, નારદે ધોરિ’ પ્રેમેર સઘન રોલ્ કમલાસન, […]