મનઃ શિક્ષા

Manaḥ-śikṣā (in Gujarati) નિતાઇ-પદ-કમલ, કોટિ-ચંદ્ર-સુશીતલ, જે છાયાય્ જગત જુરાય્ હેનો નિતાઇ બિને ભાઇ, રાધા-કૃષ્ણ પાઇતે નાઇ, દૃઢ કોરિ ‘ ધરો નીતાઇર્ પાય્ સે સંબંધ નાહિ જા’ર્, બૃથા જન્મ ગોલો તા’ર્, સેઇ પશુ બોડો દુરાચાર્ નિતાઇ ના બોલિલો મુખે, મજિલો સંસાર-સુખે, વિદ્યા-કુલે કિ કોરિબે તાર્ અહંકારે મત્ત હોઇયા, નિતાઇ-પદ પાસરિયા, અસત્યેરે સત્ય કોરિ માનિ નિતાઇયેર્ કોરુણા […]