શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Gujarati) પરમ કોરુણ, પહૂ દુઇ જન, નિતાઇ ગૌરચંદ્ર સબ અવતાર-સાર શિરોમણિ, કેવલ આનંદ-કંદ ભજો ભજો ભાઇ, ચૈતન્ય નિતાઇ, સુદૃઢ બિશ્વાસ કોરિ’ વિષય છાડિયા, સે રસે મજિયા, મુખે બોલો હરિ હરિ દેખો ઓરે ભાઇ, ત્રિ-ભુવને નાઇ, એમોન દોયાલ દાતા, પશુ પાખી ઝુરે, પાષાણ વિદરે, શુનિ’ જાન્ર ગુણ ગાથા સંસારે મજિયા, રોહિલિ […]