ભજહુ રે મન

Bhajahū Re Mana (in Gujarati) ભજહુ રે મન શ્રી નંદ-નંદન અભય-ચરણારવિંદ રે દુર્લભ માનવ-જનમ સત્-સંગે તરોહો એ ભવ-સિંધુ રે શીત આતપ વાત વરિષણ એ દિન જામિની જાગિ રે બિફલે સેવિનુ … Continue reading ભજહુ રે મન