ભજહુ રે મન

Bhajahū Re Mana (in Gujarati) ભજહુ રે મન શ્રી નંદ-નંદન અભય-ચરણારવિંદ રે દુર્લભ માનવ-જનમ સત્-સંગે તરોહો એ ભવ-સિંધુ રે શીત આતપ વાત વરિષણ એ દિન જામિની જાગિ રે બિફલે સેવિનુ કૃપણ દુરજન ચપલ સુખ-લબ લાગિ’રે એ ધન, યૌવન, પુત્ર, પરિજન ઇથે કિ આછે પરતીતિ રે કમલ-દલ-જલ, જીવન-ટલમલ ભજહુ હરિ-પદ નીતિ રે શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ, વંદન […]