ભોગ આરતિ

Bhoga-ārati (in Gujarati) ભજ ભકત-વત્સલ શ્રી-ગૌરહરિ શ્રી-ગૌરહરિ સોહિ ગોષ્ઠ-વિહારી, નંદ-જશોમતી-ચિત્ત-હારી બેલા હો ‘ લો, દામોદર, આઇસ એખાનો ભોગ-મંદિરે બોસિ’ કોરહો ભોજન નંદેર નિદેશે બૈસે ગિરિ-વર-ધારી બલદેવ-સહ સખા બૈસે સારિ સારિ … Continue reading ભોગ આરતિ