ભોગ આરતિ

Bhoga-ārati (in Gujarati) ભજ ભકત-વત્સલ શ્રી-ગૌરહરિ શ્રી-ગૌરહરિ સોહિ ગોષ્ઠ-વિહારી, નંદ-જશોમતી-ચિત્ત-હારી બેલા હો ‘ લો, દામોદર, આઇસ એખાનો ભોગ-મંદિરે બોસિ’ કોરહો ભોજન નંદેર નિદેશે બૈસે ગિરિ-વર-ધારી બલદેવ-સહ સખા બૈસે સારિ સારિ શુક્તા-શાકાદિ ભાજિ નાલિતા કુષ્માણ્ડ ડાલિ ડાલ્ના દુગ્ધ-તુંબી દધિ મોચા-ખંડ મુદ્ગ-બોડા માષ-બોડા રોટિકા ઘૃતાન્ન શષ્કુલી પિષ્ટક ખીર્ પુલિ પાયસાન્ન કર્પૂર અમૃત-કેલિ રંભા ખીર-સાર અમૃત રસાલા, આમ્લ […]