શ્રી નામ કીર્તન

Śrī Nāma-kīrtana (in Gujarati) યશોમતી નંદન, બ્રજ-બરો-નાગર ગોકુલ રંજન કાના ગોપી-પરાણ-ધન, મદન-મનોહર કાલિય-દમન-વિધાન અમલ હરિનામ્ અમિય વિલાસા વિપિન-પુરંદર, નવીન નાગર-બોર બંશી-બદન સુવાસા બ્રજ-જન-પાલન, અસુર-કુલ-નાશન નંદ ગો-ધન રાખોવાલા ગોવિંદ માધવ, નવનીત…