સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Gujarati) રાધા-કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ-કિશોર જીવને મરણે ગતિ આરો નાહિ મોર કાલિંદીર કૂલે કેલિ-કદંબેર વન રતન-બેદીર ઉપર બોસાબો દુ’ જન શ્યામ-ગૌરી-અંગે દિબો (ચૂવા) ચંદનેર ગંધ ચામર ઢુલાબો કબે હેરિ મુખ-ચંદ્ર ગાથિયા માલતીર્ માલા દિબો દોહાર ગલે અધરે તુલિયા દિબો કર્પૂર-તાંબૂલે લલિતા વિશાખ-આદિ જત સખી-વૃંદ આજ્ઞાય કોરિબો સેબા ચરણારવિંદ શ્રી-કૃષ્ણ-ચૈતન્ય-પ્રભુર્ દાસેર્ અનુદાસ્ સેવા […]