સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ

Sakhī-vṛnde Vijñapti (in Gujarati) રાધા-કૃષ્ણ પ્રાણ મોર જુગલ-કિશોર જીવને મરણે ગતિ આરો નાહિ મોર કાલિંદીર કૂલે કેલિ-કદંબેર વન રતન-બેદીર ઉપર બોસાબો દુ’ જન શ્યામ-ગૌરી-અંગે દિબો (ચૂવા) ચંદનેર ગંધ ચામર ઢુલાબો … Continue reading સખી વૃંદે વિજ્ઞપ્તિ