રાધા-કૃષ્ણ બોલ્

Rādhā-Kṛṣṇa Bol (in Gujarati) ‘રાધા-કૃષ્ણ’ બોલ્ બોલ્ બોલો રે સોબાઇ (એઇ) શિખા દિયા, સબ્ નદીયા ફિર્છે નેચે’ ગૌર-નિતાઇ (મિછે) માયાર્ બોશે, જાચ્છો ભેસે’ ખાચ્છો હાબુડુબુ ભાઇ (જીવ્) કૃષ્ણ-દાસ્, એ વિશ્વાસ્, … Continue reading રાધા-કૃષ્ણ બોલ્