શ્રી રાધિકા સ્તવ

Śrī Rādhikā-stava (in Gujarati) રાધે જય જય માધવ-દયિતે ગોકુલ-તરુણી-મંડલ-મહિતે દામોદર-રતિ-વર્ધન-વેષે હરિ-નિષ્કુટ-વૃંદા-વિપિનેશે વૃષભાનુદધિ-નવ-શશિ-લેખે લલિતા-સખિ ગુણ-રમિત-વિશાખે કરુણાં કુરુ મયિ કરુણા-ભરિતે સનક સનાતન વર્ણિત ચરિતે ધ્વનિ શ્રી સ્તોક કૃષ્ણ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર