શ્રી રૂપ પ્રણામ

Śrī Rūpa praṇāma (in Gujarati) શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ઠં સ્થાપિતં યેન ભૂતલે સ્વયંરૂપઃ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ્ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ