વાસંતી રાસ

Vāsantī-rāsa (in Gujarati) વૃંદાવન રમ્ય-સ્થાન, દિવ્ય-ચિન્તામણિ-ધામ, રતન-મંદિર મનોહર આવૃત કાલિંદી-નીરે, રાજ-હંસ કેલિ કોરે તાહે શોભે કનક-કમલ તાર મધ્યે હેમ-પીઠ, અષ્ટ-દલે વેષ્ટિત, અષ્ટ-દલે પ્રધાના નાયિકા તારમધ્યે રત્નાસને, બોસિ ‘ આછેન્ દુઇ-જને, શ્યામ-સંગે સુંદરી રાધિકા ઓ રૂપ-લાવણ્ય-રાશિ, અમિયા પોડિછે ખસિ ‘, હાસ્ય-પરિહાસ-સંભાષણે નરોત્તમ-દાસ કોય્, નિત્ય-લીલા સુખ-મોય્, સદાઇ સ્ફુરુક મોર મને ધ્વનિ શ્રી અમલાત્મ દાસ અને ભક્ત વૃન્દ- ઇસ્કોન બૈંગલોર