શ્રી શ્રી શિક્ષાષ્ટક

Śrī Śrī Śikṣāṣṭaka (in Gujarati) ચેતો-દર્પણ-માર્જનં ભવ-મહા-દાવાગ્નિ-નિર્વાપણં શ્રેયઃ-કૈરવ-ચંદ્રિકા-વિતરણં વિદ્યા-વધૂ-જીવનમ્ આનંદાંબુધિ-વર્ધનં પ્રતિ-પદં પૂર્ણામૃતાસ્વાદનં સર્વાત્મ-સ્નપનં પરં વિજયતે શ્રી-કૃષ્ણ-સંકીર્તનમ્ નામ્નામ્ અકારિ બહુધા નિજ-સર્વ-શક્તિઃ તત્રાર્પિતા નિયમિતઃ સ્મરણેન કાલઃ એતાદૃશી તવ કૃપા ભગવન્ મમાપિ દુર્દૈવં ઈદૃશમ્ ઇહાજનિ નાનુરાગઃ તૃણાદ્ અપિ સુનીચેન તરોર્ અપિ સહિષ્ણુના અમાનિના માનદેન કીર્તનીયઃ સદા હરિઃ ન ધનં ન જનં ન સુંદરીં કવિતાં વા જગદ્-ઈશ કામયે મમ […]