પ્રયોજનાધિદેવ પ્રણામ

Prayojanādhideva praṇāma (in Gujarati) શ્રીમાન્ રાસ રસારંભી વમ્શીવટ તટસ્થિતઃ કર્ષન્ વેણુસ્વનૈર્ ગોપીર્ ગોપીનાથઃ શ્રીયેઽસ્તુ નઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ