શ્રીલ ગૌરકિશોર પ્રણતિ

Śrī Gaurakiśora praṇati (in Gujarati) નમો ગૌર-કિશોરાય સાક્ષાદ્વૈરાગ્ય મૂર્તયે વિપ્રલંભ-રસાંબોધે પાદાંબુજાય તે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ