શ્રીલ ભક્તિવિનોદ પ્રણતિ

Śrī Bhaktivinoda praṇati (in Gujarati) નમો ભક્તિવિનોદાય સચ્ચિદાનંદ-નામિને ગૌરશક્તિસ્વરૂપાય રૂપાનુગ-વરાય તે ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ