શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī praṇati (in Gujarati) નમ ૐ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતીતિ નામિને શ્રી વાર્ષભાનવી-દેવી-દયિતાય કૃપાબ્ધયે કૃષ્ણ સંબંધ વિજ્ઞાન દાયિને પ્રભવે નમઃ માધુર્યોજ્વલ પ્રેમાઢ્ય શ્રી-રૂપાનુગ ભક્તિદ શ્રી ગૌર-કરુણા-શક્તિ-વિગ્રહાય … Continue reading શ્રીલ ભક્તિસિદ્ધાંત સરસ્વતી પ્રણતિ