શ્રી ગુરુ વંદના

Śrī Guru-vandanā (in Gujarati) શ્રી ગુરુ-ચરણ-પદ્મ કેવલ ભકતિ સદ્મ બંદો મુયિ સાવધાન મતે જાહાર પ્રસાદે ભાઇ એ ભવ તોરિયા જાઇ કૃષ્ણ-પ્રાપ્તિ હોય્ જાહા હ’તે ગુરુ-મુખ-પદ્મ-વાક્ય, ચિત્તેતે કોરિયા ઐક્ય આર્ ના કોરિહો મને આશા શ્રી ગુરુ-ચરણે રતિ, એઇ સે ઉત્તમ-ગતિ, જે પ્રસાદે પૂરે સર્વ આશા ચખુ-દાન્ દિલો જેઇ જન્મે જન્મે પ્રભુ સેઇ દિવ્ય-જ્ઞાન્ હૃદે પ્રોકાશિતો પ્રેમ-ભક્તિ […]