શ્રી ગુરુ વંદના

Śrī Guru-vandanā (in Gujarati) શ્રી ગુરુ-ચરણ-પદ્મ કેવલ ભકતિ સદ્મ બંદો મુયિ સાવધાન મતે જાહાર પ્રસાદે ભાઇ એ ભવ તોરિયા જાઇ કૃષ્ણ-પ્રાપ્તિ હોય્ જાહા હ’તે ગુરુ-મુખ-પદ્મ-વાક્ય, ચિત્તેતે કોરિયા ઐક્ય આર્ ના … Continue reading શ્રી ગુરુ વંદના