શ્રી ગુરુ પ્રણામ

Śrī Guru praṇāma (in Gujarati) ૐ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુર્ ઉન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ