શ્રી ગોવર્ધનાષ્ઠકં

Śrī Govardhanāṣṭakam (in Gujarathi) (૧) કૃષ્ણ-પ્રસાદેન સમસ્ત-શૈલ- સામ્રાજ્યં આપ્નોતિ ચ વૈરિણો ’પિ શક્રસ્ય પ્રાપ બલિં સ સાક્ષાદ્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૨) સ્વ- પ્રેષ્ઠ-હસ્તાંબુજ-સૌકુમાર્ય સુખાનુભૂતેર્ અતિ-ભૂમિ- વૃત્તેઃ મહેંદ્ર-વજ્રાહતિમ્ અપિ અજાનન્ ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં (૩) યત્રૈવ કૃષ્ણો વૃષભાનુ-પુત્ર્યા દાનં ગૃહીતું કલહં વિતેને શ્રુતેઃ સ્પૃહા યત્ર મહતિ અતઃ શ્રી- ગોવર્ધનો મે દિષતાં અભીષ્ઠં ૪) સ્નાત્વા સરઃ […]