શ્રી ગૌરાંગ પ્રણામ

Śrī Gaurāṅga praṇāma (in Gujarati) નમો મહાવદાન્યાય કૃષ્ણપ્રેમપ્રદાય તે કૃષ્ણાય કૃષ્ણચૈતન્યનામ્ને ગૌરત્વિષે નામ: ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ