શ્રી રૂપ મંજરી પદ

Śrī Rūpa Mañjarī Pada (in Gujarati) શ્રી-રૂપ-મંજરી-પદ, સેઇ મોર સંપદ, સેઇ મોર્ ભજન-પૂજન સેઇ મોર પ્રાણ-ધન, સેઇ મોર આભરણ સેઇ મોર્ જીવનેર જીવન સેઇ મોર રસ-નિધિ, સેઇ મોર વાંછા-સિદ્ધિ, સેઇ મોર્ વેદેર ધરમ સેઇ વ્રત, સેઇ તપ, સેઇ મોર મંત્ર-જપ, સેઇ મોર્ ધરમ-કરમ અનુકૂલ હબે વિધિ, સે-પદે હોઇબે સિદ્ધિ, નિરખિબો એ દુઇ નયને સે રૂપ-માધુરી-રાશિ, […]