શ્રી વૈષ્ણવ પ્રણામ

Śrī Vaiṣṇava praṇāma (in Gujarati) વાઞ્છા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા-સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ્ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ ધ્વનિ શ્રીલ પ્રભુપાદ