શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા

Śrī Śrī Gaura-Nityānander Dayā (in Gujarati) પરમ કોરુણ, પહૂ દુઇ જન, નિતાઇ ગૌરચંદ્ર સબ અવતાર-સાર શિરોમણિ, કેવલ આનંદ-કંદ ભજો ભજો ભાઇ, ચૈતન્ય નિતાઇ, સુદૃઢ બિશ્વાસ કોરિ’ વિષય છાડિયા, સે રસે … Continue reading શ્રી શ્રી ગૌર નિત્યાનંદેર્ દયા