શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક

Śrī Śrī Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka (in Gujarati) કૃષ્ણોત્કીર્તન- ગાન-નર્તન-પરૌ પ્રેમામૃતામ્ભો-નિધી ધીરાધીર-જન-પ્રિયૌ પ્રિય-કરૌ નિર્મત્સરૌ પૂજિતૌ શ્રી-ચૈતન્ય-કૃપા-ભરૌ ભુવિ ભુવો ભારાવહંતારકૌ વંદે રૂપ-સનાતનૌ રઘુ-યુગૌ શ્રી-જીવ-ગોપાલકૌ નાના-શાસ્ત્ર-વિચારણૈક-નિપુણૌ સદ્-ધર્મ સંસ્થાપકૌ લોકાનાં હિત-કારિણૌ ત્રિ-ભુવને માન્યૌ શરણ્યાકરૌ રાધા-કૃષ્ણ-પદારવિંદ-ભજનાનંદેન મત્તાલિકૌ … Continue reading શ્રી શ્રી ષડ્ ગોસ્વામિ અષ્ટક