શ્રી શ્રી ગુર્વષ્ટક

Śrī Śrī Gurv-aṣṭaka (in Gujarati) સંસાર-દાવાનલ-લીઢ-લોક ત્રાણાય કારુણ્ય-ઘનાઘનત્વમ્ પ્રાપ્તસ્ય કલ્યાણ-ગુણાર્ણવસ્ય વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં મહાપ્રભોઃ કીર્તન-નૃત્ય-ગીત વાદિત્ર-માદ્યન્-મનસો રસેન રોમાન્ચ-કંપાશ્રુ-તરંગ-ભાજો વંદે ગુરોઃ શ્રી ચરણારવિંદં શ્રી વિગ્રહારાધન નિત્ય નાના શૃંગાર-તન્મંદિર માર્જનાદૌ યુક્તસ્ય … Continue reading શ્રી શ્રી ગુર્વષ્ટક