સાવરણ શ્રી ગૌર પાદ પદ્મે પ્રાર્થન

Sāvaraṇa-śrī-gaura-pāda-padme (in Gujarati) શ્રી-કૃષ્ણ-ચૈતન્ય પ્રભુ દોયા કોરો મોરે તોમા બિના કે દોયાલુ જગત્-સંસારે પતિત-પાવન-હેતુ તવ અવતાર મો સમ પતિત પ્રભુ ના પાઇબે આર હા હા પ્રભુ નિત્યાનંદ, પ્રેમાનંદ સુખી કૃપાવલોકન … Continue reading સાવરણ શ્રી ગૌર પાદ પદ્મે પ્રાર્થન