સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા

Sāvaraṇa-śrī-gaura-mahimā (in Gujarati) ગૌરાંગેર દુટિ પદ, જાર્ ધન સંપદ, સે જાને ભકતિરસસાર્ ગૌરાંગેર મધુરલીલા, જાર્ કર્ણે પ્રવેશિલા હૃદોય નિર્મલ ભેલો તાર્ જે ગૌરાંગેર નામ લોય્, તાર હોય્ પ્રેમોદોય્ તારે મુઇ … Continue reading સાવરણ શ્રી ગૌર મહિમા