ઇષ્ટ દેવે વિજ્ઞપ્તિ

Iṣṭa-deve Vijñapti (in Gujarati) હરિ હરિ! બિફલે જનમ ગોઙાઇનુ મનુષ્ય-જનુમ પાઇયા, રાધા-કૃષ્ણ ના ભજિયા, જાનિયા શુનિયા બિષ ખાઇનુ ગોલોકેર પ્રેમ-ધન, હરિ-નામ-સંકીર્તન રતિ ના જન્મિ લો કેને તાય્ સંસાર-બિષાનલે’ દિબા-નિશિ હિયા … Continue reading ઇષ્ટ દેવે વિજ્ઞપ્તિ